Hasya Kavi Sammelan, Maharaja Agrsen Jayanti Samaroh New Delhi

Title    ::    Hasya Kavi Sammelan, Maharaja Agrsen Jayanti Samaroh New Delhi

Date    ::    05-Nov-16

Poets    ::    Shambhu Shikhar, Pratap Fauzdar, Chirag Jain, Ritu Goel

Occasion    ::    Maharaja Agrsen Jayanti Samaroh

Sanchalan    ::    Chirag Jain

Venue    ::    Jaidev Park, New Delhi

Leave Comment