Kavi Sammelan Tri Nagar New Delhi

Date    ::    06-Nov-16

Poets    ::    Chirag Jain, Shambhu Shikhar, Charanjeet Charan

Organizer    ::    S S Jain Sabha

Occasion    ::    Jain Mangalmai Jaap

Sanchalan    ::    Chirag jain

Venue    ::    Jain Sansthapak Marg, Tri Nagar, New Delhi

Leave Comment