Date  :: 3 November 2016
Poets    ::    Govind Vyas, Surender Sharma, Ashok Chakradhar, Dr. Vinay Vishwas, Sanjay Jhala, Praveen Shukl, Rajesh Chetan, chirag Jain, Shambhu Shikhar, Gunveer Rana,
Organizer    ::    Kavi Sammelan Samiti
Occasion    ::    “Kavit Aditya ke” Pustak Lokarpan
Sanchalan    ::    Padam Shri Surender Sharma
No of Audience (Aprox)    ::    150
Venue    ::    Vishnu Sabhagar, Hindi Bhawan, New Delhi
Chief Guest    ::    Chunnu Jindaladitya-utsav-hindi-bhawan-new-delhi